Storitve

– preizkusi alkoholiziranosti na delovnem mestu in po predhodnem dogovoru tudi preverjanje prisotnosti prepovedanih drog pri zaposlencih (preverjanje poteka na podlagi sodobnega analizatorja, ki analizira slino in na podlagi le-te lahko odkrije šest različnih zvrsti droge;
– zbiranje informacij in dokaznega gradiva za odločanje v zavarovalniških postopkih; 
– strokovno opravljanje protiprislušnih pregledov in odkrivanje prisluškovalnih naprav v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki z najsodobnješo opremo; 
– kontrole bolniških odsotnosti in nadzor nad upoštevanjem navodil zdravljenja – dokazovanje kršitev in zlorab odsotnosti z dela; – raziskovanje tatvin na delovnih mestih;
– vročanje priporočenih pisanj; 
– zbiranje dokaznega gradiva o kršitvah konkurenčne prepovedi in 
  konkurenčne klavzule ter nadzor nad delom zaposlenih (terenskih delavcev ipd.);

zbiranje informacij o: 

– dolžnikih (fizičnih in pravnih osebah); 
– kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo in njihovih storilcih;- uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb (poslovnih partnerjev); 
– disciplinskih kršitvah in disciplinskih kršiteljih; 
– kandidatih za zaposlitev, v okviru pisnega soglasja kandidata; 
– dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje in dokazovanje pravic in upravičenj strank pred pravosodnimi in drugimi organi in organizacijami, ki v različnih postopkih o teh pravicah odločajo (odškodninski, civilni, delovni, posestni, zakonski in družinski spori, izvršilni postopki – preverjanje možnosti izvršbe).

Za fizične in pravne osebe opravljamo tudi varnostno svetovalne naloge na področju preprečevanja kaznivih in drugih škodljivih dejanj.