DETEKTIVSKE STORITVE

Detektiv pridobiva informacije o: 
osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod; 
– anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj; 
dolžnikih in njihovem premoženju
– predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni; 
dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah; 
– spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule; 
uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov
– kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih; 
zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih. 

Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom.

Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij. 

Detektiv ima naslednja upravičenja: 
– zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov; 
– pridobiva podatke iz evidenc (evidence registriranih vozil, registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva, evidence zavarovancev, slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov); 
– osebno zaznava; 
– uporablja tehnična sredstva. 

Strokovnost in kvaliteto vzdržujemo z nenehnimi izobraževanji in za večjo odzivnost sodelujemo z drugimi slovenskimi in tujimi detektivi.